Staring Yuriy Kolokolnikov
style Uka Vizhgorodskaya
producer Angela Atayants, assistant Nadya Bunda
grooming Christina Gulaya